Gizlilik Politikası ve KVKK

AMAÇ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir. Ceylan International tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, yalnızca aşağıda açıklanan çerçevede ve Özel Hastaneler Yönetmeliği ile Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ VE İŞLEME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz Ceylan International Hospital tarafından; kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, sağlık kurumlarımıza yaptığınız başvurulara bağlı kayıtlar, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, SGK sistemi üzerinden online, özel sigorta şirketinden yararlanma halinde paylaşılan kayıtlardan, sağlık kurumlarımıza sevk suretiyle gelişiniz durumunda diğer sağlık kurumlarının kayıtları üzerinden, gönderdiğiniz mailler (e-postalar), çağrı merkezi arama kayıtları, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir.

 

Bana yüksek standartlarda hizmet sunabilmek amacı ile kişisel verilerimi, verilen hizmetin niteliğine bağlı olarak Çağrı Merkezi, internet, mobil uygulamalar, fiziksel mekânlar ve benzeri kanallardan sözlü, yazılı, görsel, ya da elektronik olarak elde ettiğiniz konusunda Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma/Bilgilendirme metnini okuyarak bilgilendirildim. Bu kapsamda tüm tıbbî teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli olan ve bu amaçla elde edilen kişisel sağlık verilerim başta olmak üzere, elde edilen başlıca genel ve özel nitelikli kişisel verilerim aşağıda sıralanmış olup Ceylan International Hospital tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

 

Kimlik Bilgileri: Adım, Soyadım, T.C. kimlik numaram, doğum yeri ve tarihim, cinsiyetim, yaşım, pasaport numaram veya geçici T.C. Kimlik numaram, medeni halim, hasta protokol numaram ve beni tanımlayabilecek diğer kimlik verilerim,

Ödeme ve Faturalama Bilgileri: Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından gerçekleştirilen işlemler esnasında alınan banka hesap numaram, IBAN numaram, kredi kartının sadece slipte çıkan bilgileri, faturalama ve fatura bilgilerim gibi finansal verilerim,

Sağlık Bilgileri: Muayene Bilgileri, Sağlık Raporları, Laboratuvar Sonuçları, Patoloji Sonuçları, Görüntüleme Sonuç ve Raporları, Ameliyat ve Müdahale Bilgileri, Ameliyat ve Müdahale Raporları, Hasta İzlem Bilgileri, İlaç ve Uygulama Bilgileri, Diyet Bilgileri, Ameliyat Görüntüleri gibi her türlü sağlık ve tanı, biyometrik ve genetik veriler, randevu bilgilerim, reçete bilgilerim dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık bilgeleri ve verilerim,

Sağlık Dosyası Belgeleri: Sağlık hizmetini sunmak ve verilen hizmetin hukuki altyapısını sağlamak amacıyla şahsımdan/yakınlarımdan alınan onam formları, taahhütnameler ve diğer belgeler,

CCTV Görüntüleri: Mevzuat gereği, Hastane içi ve çevresinde ortak alanlarda sürekli kayıt halinde olan kamera kayıtlarından elde edilen görüntülerim,

Telefon Ses Kayıtları: Ceylan International Hospital çağrı merkezi ve diğer dahili hatları ile yapmış olduğum görüşmelere ait ses kayıtları,

Internet Trafik Kayıtları: Ceylan International Hospital’a ait kablolu/kablosuz ağları kullanmam durumunda kayıt altına alınan trafik bilgileri,

Araç Plaka Bilgisi: Otopark hizmetimizden yararlanan araçlara ait plaka bilgileri,

E-Posta, bilgi@ceylanhastanesi.com ve Diğer Web Sitesi Sosyal Medya Verileri: Bu kanallar üzerinden ve mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile Ceylan International Hospital ile iletişime geçtiğimde elde edilen tüm bilgiler,

Anket, Öneri, Teşekkür, Şikâyet Verileri: Fiziki ve dijital ortamlarda doldurmuş olduğum formlara ait veriler.

 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verilerim ve Sosyal Güvenlik Kurumu verilerim,
 • Ceylan International Hospital’a ait tüm web sitelerine gönderdiğim veya girdiğim sağlık verilerim ve sair kişisel verilerim,
 • Ceylan International Hospital’a iş başvurusunda bulunmam halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil sair kişisel verilerim ile Ceylan International Hospital çalışanı ya da ilişkili çalışan olmam halinde hizmet akdi ile ilgili her türlü kişisel veriler.

 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verilerim, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde ve yukarıda açıklanan amaçlarla;

 • Sağlık Bakanlığı, bakanlığa bağlı alt birimler ve aile hekimliği merkezleri ile,
 • Özel sigorta şirketleri (sağlık, emeklilik, hayat sigortası ve benzeri),
 • Sosyal Güvenlik Kurumu ile,
 • Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri ile,
 • Nüfus Genel Müdürlüğü ile,
 • Türkiye Eczacılar Birliği ile,
 • Adli makamlar ile,
 • Tıbbi teşhis ve tedavi için Ceylan International Hospital olarak iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde veya yurt dışında bulunan laboratuvarlar, tıp merkezleri, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlar ile,
 • Sevk edilmem durumunda sevk edildiğim veya kendi başvurduğum başka bir sağlık kuruluşu ile,
 • Yetki vermiş olduğum kanuni temsilciler ile,
 • Çalışmakta olduğunuz avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığınız

üçüncü kişiler ile,

 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler ile,
 • Faturalandırmamım işverene yapılacak olması durumunda bu amaçla işverenim ile,
 • Şirket olarak hizmetlerinden faydalandığınız veya iş birliği içerisinde olduğunuz tedarikçiler, destek hizmet sağlayıcıları, arşiv hizmeti sağlayıcıları ve iş ortaklarınız (daha detaylı bilgi için hastanemize yazılı başvurarak bilgi edinebileceğimi biliyorum) ile paylaşılabilecektir.

 

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verilerimin, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Ceylan

International Hospital’ın faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Ceylan International Hospital’ın akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta

ve işlenmekte olduğu konusunda bilgilendirildim. İşbu kişiler verilerimin toplanmasının hukuki sebebi;

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,
 • 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK,
 • Özel Hastaneler Yönetmeliği,
 • Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği,
 • Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleridir. Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rızam aranmaksızın işlenebileceğini biliyorum.

 

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

 • Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel sağlık verilerime erişim ve bu verileri isteme,
 • Kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramam hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğum konusunda tarafıma bilgi verildi.

 

Ceylan International Hospital tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma/Bilgilendirme

metnini okuduğumu ve anladığımı, Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma/Bilgilendirme metninde detaylı olarak yer alan kişisel verilerimin işlenme amaçları, aktarıldığı kurum, kuruluş, şirket ve sağlık profesyonelleri,      toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, kişisel verilerimin korunmasına yönelik haklarım, veri güvenliği ve başvuru hakkıma dair bilgilendirildiğimi, Kişisel ve Özel Nitelikli verilerimin; sözleşmenin ifası, kanunda açıkça öngörülmesi, Ceylan International Hospital’ın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçları ile gerektiği ölçüde işlenmesi ve aktarılması halleri haricinde Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma/ Bilgilendirme metninde belirtilen hususlara uygun olarak

muhafaza edilmesi, işlenmesi ve aktarılmasını, AÇIK RIZAM İLE KABUL EDİYORUM.

 

ONAM

Kendi el yazınız ile “Okuduğumu anladım” yazınız:……………………………………………………………………..

Hasta Adı Soyadı:………………………………………………… İmza:…………Tarih: ……../……./……..Saat:…….

Hasta Yakını Adı Soyadı:………………………………………. İmza:…………Tarih: ……./……./……….Saat:…….

Yakınlık Derecesi:…………………………………

Hasta Yakını Adı Soyadı:………………………………………. İmza:…………Tarih:……./……./………..Saat:……

Yakınlık Derecesi: …………………………………

 

Hasta Yakınından Onam Alınma Nedeni:

 • Hasta 19 yaşından gün almamış (Her iki ebeveynden -anne ve baba- imza alınır. Ancak boşanmış aile ise

   imza velayet sahibi ebeveynden alınır)

 • Temyiz kudretine haiz değil /karar verme yetisi yok (Vasisi ya da yasal temsilcisinden imza alınır)
 • Bilinci kapalı

 

 

TERCÜMAN (Hastanın Dil /İletişim Problemi var ise)

Görüşüme göre tercüme ettiğim bilgiler hasta/hasta yakını tarafından anlaşılmıştır.

 

Tercüme Yapanın Adı Soyadı:………………………….……. İmza: …………Tarih: …../……./……… Saat:……